علامت تقسیم را تبدیل به ضرب کرده و کسر دوم را معکوس میکنیم که میشود ضرب اعداد کسری و ادامه میدهیم.

تقسیم اعداد کسری


نکته: عبارت کسری  اگر باشد میتوانیم بصورت  بنویسیم سپس داریم:

تقسیم اعداد کسری