تبدیل به عدد کسری کرده و صورت را در صورت و مخرج را در مخرج ضرب میکنیم: