در اینگونه موارد معمولا کسرها هم مخرج نیستند لذا اول باید ک.م.م بگیریم بعد از تبدیل ، کسرها رو مرتب میکنیم:

ک.م.م 12 و 8 = 24 پس داریم : 
خوب مخرج ها یکسان است و صورت ها 15 و 18 است.
حال اگر دو تا کسر بخواهیم بین آنها قرار دهیم مخرج ها که یکسان و 24 بوده و صورت ها به ترتیب 16 و 17 خواهد بود.

نکته مهم:
کسر های بین آنها باید صورت هایشان از 15 بیشتر و از 18 کمتر باشندحتی میتوانید صورت کسر رو 15.5 قرار دهید که باید بنویسید