ک.م.م

مثال: دو عدد 18 و 48 رو در نظر میگیریم:
ک.م.م
پس داریم:
ک.م.م