جدول ارزش مکانی


سیصد و شانزده و نهصد و بیست و چهار هزارم