ابتدا به عدد کسری تبدیل کرده و سپس جمع میکنیم:

جمع و تفریق اعداد اعشاری


و 


جمع و تفریق اعداد اعشاری