ضرب رو بدون ممیز انجام داده و سپس به تعداد مجموع تعداد ارقام اعشار ممیز میزنیم:


مثال: 

3/5 دارای 1 رقم اعشار

2/45 دارای 2 رقم اعشار

پس در آخر باید به اندازه 3 رقم اعشار میزنیم:


ضرب اعداد اعشاری