مثال: 3598تقسیم بر 21
 
35 را لحاظ میکنیم و در واقع 35 رو بر 21 تقسیم میکنیم. اگر مقسوم علیه ( اینجا 21) بزرگتر از 35 بود ما سه رقم از 3598 رو لحاظ میکردیم یعنی 359 حالا که از 35 کوچکتر است پس همین 35 رو لحاظ میکنیم.

با ماشین حساب حاصل تقسیم 35 بر 21 برابر با 1/666 هست که ما در خارج قسمت فقط عدد صحیح یعنی 1 رو به حساب می آوریم.
بقیه مراحل هم به همین صورت است.
 
چون 14 از 21 کوچکتر است پس 9 رو پایین کنار 14 مینویسیم که میشود : 149 لذا 149 رو باید بر 21 تقسیم کنیم 
توسط ماشین حساب 149 رو تقسیم بر 21 کرده که میشود: 7/09 که فقط عدد صحیح 7 رو تو خارج قسمت کنار 1 مینویسیم.
7*21= 147 که داریم: 2=147-149 
8 رو پایین آورده و کنار 2 مینویسیم میشود 28 سپس بر 21 تقسیم میکنیم میشود: 1/333 که عدد صحیح 1 رو در خارج قسمت کنار 17 مینویسیم

لذا داریم: