روش کار مثل ضرب اعداد مخلوط با شکل است:

مثال: 1/5 * 2/4 
1- یک مستطیل رسم میکنیم
2- طبق عدد 2/4 افقی (یا عمودی) به اندازه 3 قسمت مساوی مستطیل رو تقسیم میکنیم و به اندازه (1+1+ 0/4) بصورت افقی هاشور میزنیم.
3- طبق عدد 1/5 عمودی (یا افقی) به اندازه 2 قسمت مساوی مستطیل رو تقسیم میکنیم و به اندازه (1+0/5) بصورت عمودی هاشور میزنیم.
4- جاهایی که دوبار هاشور خورده رو در نظر میگیریم
ضرب اعداد اعشاری توسط شکل
ضرب اعداد اعشاری توسط شکل

ضرب اعداد اعشاری توسط شکل
ضرب اعداد اعشاری توسط شکل