روش کار مثل عدد طبیعی بر طبیعی هست 

و همچنین ممیز رو تا پایین میکشیم 

 هرجا که به ممیز رسیدیم باید در خارج قسمت هم ممیز بخورد:

 مثال: تقسیم 35/98 بر 21

تقسیم عدد اعشاری بر طبیعی


(وقتی 9 رو پایین میآوریم همراه با ممیز پایین میاد پس در خارج قسمت ممیز میخوره)

( باقی مانده 7 نیست 0/7 هم نیست بلکه  یادتون باشه 0/07 هست )

و داریم: