1- باید ببینیم تعداد ارقام مقسوم علیه چقدر است؟ و عدد اعشار مقسوم علیه رو به عدد طبیعی تبدیل کنیم.

2- اگه یک رقم باشه  هم مقسوم و هم مقسوم علیه رو ضرب در 10 میکنیم 

اگه دو رقم باشه هم مقسوم و هم مقسوم علیه رو ضرب در 100 میکنیم

اگه سه رقم باشه هم مقسوم و هم مقسوم علیه رو ضرب در 1000 میکنیم و الی آخر

4- بعد از تبدیل روش کار مثل تقسیم عدد اعشار ( یا طبیعی ) بر عدد طبیعی است

5- در آخر کار باید باقیمانده رو تقسیم بر 10 یا 100 یا 1000 یا ... کنیم. ولی بهخارج قسمت دست نمیزنیم.

مثال: تقسیم 35/98 بر  0.021 

چون مقسوم علیه 0.021 سه رقم اعشار دارد پس هم مقسوم و هم مقسوم علیه رو ضرب در 1000 میکنیم:

0.021 * 1000 = 21 ( مقسوم علیه رو تبدیل به عدد طبیعی کردیم با ضرب کردن در 1000 )

35/98 * 1000 = 35980 

تقسیم عدد اعشاری بر عدد اعشاری
پس باید حاصل 35980 بر 21 رو بدست آوریم:

35 تقسیم بر 21  ---> 1/666 لذا داریم : 35-21 = 14

9 رو پایین آورده میشود: 149 پس باید تقسیم 149 بر 21 ----> 7/09 لذا داریم: 2=147-149

8 رو پایین آورده میشود: 28 پس 28 رو تقسیم بر 21 -----> 1/333 لذا داریم: 7=21-28

صفر رو پایین میآوریم میشود: 70 که بر 21 تقسیم -----> 3/333 لذا داریم: 7=63-70

که در آخر بایدباقیمانده 7 رو تقسیم بر 1000 کنیم که میشود: 0/007

تقسیم عدد اعشاری بر عدد اعشاری


با این حساب داریم:  


ولی باید تبدیل شوند و باید حاصل تقسیم 35/98 بر 0/021 رو بدست بیاوریم: 


تقسیم عدد اعشاری بر عدد اعشاری