تبدیل به عدد کسری کرده و از روش معکوس کسر دوم و یا دور به دور نزدیک به نزدیک حل میکنیم:


مثال: تقسیم 7/2 بر 0/9 :