تقریب زدن یعنی در واقع رُند کردن عدد که به آن عدد نزدیک باشد. دو روش اینجا بیان میکنیم یکی قطع کردن و دیگری گرد کردن. در هر دو روش بهترین راه بدست آوردن تقریب با استفاده از جدول ارزش مکانی است.


مثال: 24/23 ( با تقریب کمتر از 1 - تقریب کمتر از 10 - تقریب کمتر از 0/1 ) را بدست آورید.

تقریب کردن قطع کردن

* تقریب کمتر از 1 یعنی = هر چه عدد بعد یکان هست تبدیل به صفر میشود : 24/00

* تقریب کمتر از 10 یعنی= هر چه عدد بعد دهگان هست تبدیل به صفر میشود : 20/00

* تقریب کمتر از 0/1 یعنی= هر چه عدد بعد دهم هست تبدیل به صفر میشود : 24/20


سوال: فاصله عدد 24/23 با تقریب کمتر از 0/1 چقدر است؟ 

0/03 = 24/20 - 24/23 

جواب: 0/03