در روش گرد کردن عدد بعد از رقم تقریب برای ما مهم است.

1- اگر عدد بعد از رقم تقریب کوچکتر از 5 باشه = رقم تقریب تغییری نکرده و همه ارقام بعد رقم تقریب تبدیل به صفر میشوند. (مثل روش قطع کردن)

2- اگر عدد بعد رقم تقریب مساوی و یا بزرگتر از 5 باشه= رقم تقریب یک واحد اضافه شده و همه ارقام بعد رقم تقریب تبدیل به صفر میشوند.


مثال: عدد 257/936 

تقریب گرد کردن

مثلا در تقریب کمتر از 1= تقریب 1م= رقم تقریب همان یکان و عدد 7 است. عدد بعد از رقم تقریب عدد 9 است و چون 5<9 ( 9 از 5 بزرگتر) پس یک واحد به یکان اضافه میکنیم (7 میشود 8) و بقیه ارقام تبدیل به صفر میشوند. یعنی 258/000

در تقریب 100م= رقم تقریب صدگان و عدد 2است و عدد بعد آن عدد 5 است چون 5=5 پس یک واحد به صدگان اضافه میشود (2 میشود 3) بقیه ارقام بعد رقم تقریب تبدیل به صفر میشوند. یعنی 300/000

ولی در تقریب 0/1 چون عدد بعد رقم تقریب یعنی 3 کوچکتر از 5 است لذا رقم تقریب (یعنی 9) تغییری نکرده و بقیه ارقام تبدیل به صفر میشوند. یعنی 257/900