* در روش قطع کردن همیشه خود عدد از عدد تقریبی که به روش قطع کردن بدست آمده بزرگتر است. مثال: 24/23 تقریب 1م برابر با 24/00 بوده که میدانیم 24/23 از 24/00 بزرگتر است.
ولی در روش گرد کردن :
# اگر عدد بعد رقم تقریب بزرگتر یا مساوی 5 باشد  عدد واقعی کوچکتر از عدد تقریبی است. مثال: 52/69 تقریب 1م برابر با 53/00 که 52/69 کوچکتر از 53/00 است.
# اگر عدد بعد رقم تقریب کوچکتر از 5 باشد عدد واقعی بزرگتر از عدد تقریبی است. مثال: 52/69 تقریب 10 م برابر با 52/00 که 52/69 بزرگتر از 52/00 است. (مطابق با روش قطع کردن)

مثال: 8/429 (تقریب 0/1 م)
روش قطع کردن: رقم تقریب عدد 4 بوده و بقیه ارقام بعد 4 تبدیل به صفر میشوند که داریم: 8/400
روش گرد کردن: رقم تقریب عدد 4 بوده و عدد بعد آن 2 هست که از 5 کمتر بوده لذا رقم تقریب تغییری نکرده و بقیه ارقام تبدیل به صفر میشوند که داریم: 8/400
میبینیم که نتیجه هر دو روش یکسان و برابر 8/400 است.