مثال: عدد 

1- ابتدا حاصل تقسیم رو بدست میاریم :  ... 0/8698

2- سپس با تقریب کمتر از مثلا 0/01 به روش قطع کردن بدست میاریم: میشود 0/86

3- 0/86 را روی محور رسم میکنیم. (یادآوری: ابتدا بین صفر و یک 10 قسمت مساوی تقسیم که میشوند : 0 و 0/1 و 0/2 و ... و 1 و سپس بین 0/8 و 0/9 رو هم به 10 قسمت مساوی تقسیم میکنیم)

نمایش اعداد تقریبی روی محور