وقتی چند نقطه روی یک خط راست باشند چندین پاره خط رو تشکیل می دهند :

نکته مهم: پاره خط AB با پاره خط BA یکسان است و همین طور AC با CA یکسان و بقیه هم به همین صورت ...


روش دوم: فرمول

کافی است فقط تعداد نقاط مشخص باشد، آنگاه می توان از فرمول زیر استفاده کرد:


در مثال بالا 4 نقطه A,B,C,D وجود دارند یعنی n=4 پس داریم:


پس 6 پاره خط داریم: AB, AC, AD, BC, BD, CD


کدام روش بهتر است؟

1- روش جدول نظام دار کامل تر است زیرا علاوه بر شمارش پاره خط چگونگی پیدا کردن پاره خط را نشان میدهد

2- ولی در عوض روش فرمولی سرعتش بیشتر است. لذا برای چهارجوابی ها از روش فرمولی استفاده می کنیم.


مثال: با نقاط C,D,E,F,G,H,I,J,K,L چند پاره خط می توان به وجود آورد؟

n=10 تعداد نقاط

شمارش پاره خط


45 پاره خط به وجود می آید.