به شکل های زیر توجه فرمایید:
پاره خط هایی که به رنگ سبز نشان داده شده ، جواب مورد نظر است. AA,BB,CC,DD,EE اصلا پاره خط نیستند و پاره خطهایی که به رنگ قرمز نشان داده شده اند تکراری هستند و لذا حذف میشوند.


روش کار:

1- جدول مربعی رسم کرده که تعداد سطر و ستون آن به اندازه تعداد نقاط باشه

2- نقاط را یکبار بصورت افقی و یکبار بصورت عمودی وارد جدول میکنیم

مثلا نقاط A,B,C,D,E,F3- حالا قطر مربع را رسم کرده


4- هر چه پاره خط بالای قطر جدول مربع هست می نویسیم


بصورت افقی (سطری) نگاه کنیم:

نقطه A تعداد 5 پاره خط

نقطه B تعداد 4 پاره خط

نقطه C تعداد 3 پاره خط

نقطه D تعداد 2 پاره خط

نقطه E تعداد 1 پاره خط

5+4+3+2+1 = 15 پاره خط به وجود آمده است.


بصورت عمودی (ستونی) نگاه کنیم:

نقطه F تعداد 5 پاره خط

نقطه E تعداد 4 پاره خط

نقطه D تعداد 3 پاره خط

نقطه C تعداد 2 پاره خط

نقطه B تعداد 1 پاره خط

5+4+3+2+1 = 15 پاره خط به وجود آمده است.