تناسب رو به صورت های زیر نشان می دهند:

تناسب

نکات تناسب:

نکته1:  عبارت اگر تناسب باشد، باید 1 به 3 یا 1و 3 خواند نه یک سوم . یک سوم غلط است و برای کسر بکار می رود.

نکته2: هر کسر بیانگر یک نسبت است اما هر نسبتی بیانگر کسر نیست.

نکته3: فقط وقتی می توان کسر را نسبت دانست که جنس هر دو کمیّت یکسان باشند. مثلاً 45 دقیقه چه کسری از یک ساعت است وقتی می گوئیم سه چهارم یعنی 3 به 4 است ولی نسبت ماشین به چرخ که 1 به 4 است نمی توان گفت یک چهارم

نکته4: نسبت ها را می توان جابجا کرد مثلاً نسبت ماشین و چرخ ، نسبت ماشین به چرخ 1 به 4 و نسبت چرخ به ماشین 4 به 1 است. ولی صورت و مخرج کسر را نمی توان جابجا کرد نسبت با نسبت یکسان نیست.

نکته5: کسر در تناسب فقط نمادی برای نشان دادن نسبت ها است.