جدول تناسب نسبت رابطه ی میان دو کمیّت ( اندازه ) را نشان می دهد.

در واقع جدول تناسب دو کمیّت (یا اندازه) را مقایسه می کند.

هرگاه بین دو کمیّت رابطه ی ثابتی ( عددی ) برقرار باشد می گوئیم بین آنها نسبت برقرار است.

تناسب: تساوی دو نسبت را گویند.

مثال: اگر هر 3 دانش آموز روی یک نیمکت بنشینند آنگاه نسبت نیمکت به دانش آموز 1 به 3 است.

اگر هر 2 دانش آموز روی یک نیمکت بنشینند آنگاه نسبت نیمکت به دانش آموز 1 به 2 است.