فقط کافیه اعداد مخلوط را تبدیل به کسر کرده و از روش تقسیم اعداد کسری استفاده کنیم:

تقسیم اعداد مخلوط